Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Termálneho kúpaliska Stráňavy pre LTS 2016.

a) Prevádzkovateľ umelého termálneho kúpaliska:

Radoslav Prášek  IČO: 35 409 444 , mobil:  0908 043 430

b) Kúpacia sezóna na kúpalisku bude zahájená dňa 11.6.2016 a ukončená 31.8.2016. Čas kúpania a prevádzková doba je v pondelok až nedeľa od 9,00 hod do 19,00 hod.

Rozmery bazénov:

50x22 m – pre plavcov

12x8 m – pre neplavcov – deti

Poskytované služby:

Objekty trvalých šatní, prezliekarní a sprchy, WC vrátane hygienických zariadení

Solárium bazénov a ostatné priestory pre oddych

Dve ubytovne – chatky pre 8 osôb

Pieskovisko, volejbalové ihrisko, priestory pre loptové hry

Miestnosť pre prvú pomoc

Občerstvujúce služby zabezpečujú súkromní podnikatelia v 6tich stánkoch a reštauračné zariadenie na kúpalisku

Zapožičanie lehátok a slnečníkov

c) Zásobovanie umelých bazénov je z 2 vrtov, hĺbka 600m, teplota natívnej vody 26oC, mineralizácia natívnej vody: 408,41 mg/l Ca+Mg

d) 1x za 14 dní budeme sledovať bazén v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch, 1x za deň priehľadnosť (dno), 1x za deň pH vody (6,5 S5), 3x za deň teplotu vody, 3x za deň voľný chlór (0,3-0,5 mg/l), 1x za deň sieťou vyčistiť povrch vody.

Ďalšie ukazovatele podľa objednávky na LTS Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z.z.

Prevádzkovateľ umelého kúpaliska zabezpečuje, aby teplota vody a teplota vzduchu bola uvedená každý deň na prístupnom a viditeľnom mieste. Pri vstupe do areálu je umiestené na viditeľnom mieste upozornenie „Zákaz vstupu zvierat!".

Kontrolnú činnosť vybraných parametrov podľa sezónnej objednávky vykoná Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline.

e) Kapacita kúpaliska neprekročí návštevnosť 2500 osôb denne.

f) V bazénoch bez recirkulácie vody sa zabezpečí výmena vody v množstve 60l za jeden deň na jedného návštevníka. Prívod riediacej vody má samostatný registračný vodomer. Celková výmena termálnej vody sa vykonáva nasledovne:

Detský bazén – každý deň

Plavecký bazén – 3x týždenne v pondelok, stredu a piatok

Brodiská – nepretržitý prívod vody

g) Dezinfekcia vody sa vykonáva chlorjanom sodným tak, aby sa v každom bazéne na prítoku nebola väčšia koncentrácia ako 0,5mg/l a na odtoku z bazéna nebola menšia ako 0,3mg/l.

h) Prevádzkovateľ umelého kúpaliska zabezpečuje pravidelné čistenie stien a dna bazénov, aby nedochádzalo k tvorbe sedimentov a nárastov, pri čistení nedochádza k ich uvoľňovaniu do vody na kúpanie.

Po vypustení vody z bazénov sa bazény mechanicky očistia, dezinfikujú a opláchnu. Denne sa vykonáva dezinfekcia plochy okolo bazénov a brodísk chloramínom B, BM, BS a ďalší prípravok na prestriedanie INCIDUR, SAVO.

Okolo plaveckého bazéna sa nachádza solárium – plastové rohože (NISAPLAST).

i) Pred začiatok LTS bol vyčistení a vykosený celý areál kúpaliska. Hodinu pred začatím prevádzky je skontrolovaný celý areál kúpaliska, vrátane technických zariadení na chlórovanie vody. Prevádzkovateľ umelého kúpaliska zabezpečuje pravidelné upratovanie všetkých miestností, priestorov a zariadení.

Záchody a ich sedadlá, umývadlá a podlahy šatní a spŕch sa najmenej jedenkrát denne umývajú dezinfekčných roztokom SAVO, Incidur alebo chloramin B. Upratovanie celého areálu a vetranie všetkých miestností sa vykonáva denne. Denne sa vykonáva dezinfekcia spŕch, WC kabíniek. Jedenkrát týždenne sa vykonáva komplexná dezinfekcia všetkých priestorov „savom super" a savom.

j) Odpadové vody sú napojené na obecnú kanalizáciu – čističku odpadových vôd. Pravidelne denne je zabezpečený odvoz odpadu, ktorý je vybavený dostatočným množstvom košov a vriec na odpadky. Odvoz zabezpečuje firma T+T Žilina.

k) Zásady správania návštevníkov kúpaliska sú vypracované prevádzkovateľom kúpaliska, ktoré tvoria prílohu Prevádzkového poriadku a sú vyvesené pri vstupe do areálu na viditeľnom mieste spolu s Prevádzkovým poriadkom termálneho kúpaliska.

l) Prvú pomoc poskytne plavčík (v počte 6 na zmeny) a zdravotník v zariadení pre prvú pomoc, ktoré je zriadené v samostatnej chatke v blízkosti bazénov. Je vybavená skrinkou na prvú pomoc a prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a predlekárskej pomoci. Na viditeľnom mieste sú vyvesené aj pokyny pre záchranu topiacich sa a pre poskytovanie prvej pomoci.

m) Na zabezpečenie dozoru nad bezpečnou prevádzkou kúpaliska, prevádzkovou hygienou kúpaliska je zabezpečený dozor kvalifikovanými plavčíkmi a vedúcim prevádzky.

Všetci zamestnanci absolvovali vstupnú lekársku prehliadku a majú zdravotné preukazy. Pracovníci, ktorí vykonávajú dezinfekciu vody, kontrolu dezinfekcie bazénovej vody a zápis o koncentráciách aktívneho chlóru do zápisníka, sú zdravotne a odborne spôsobilí.

Za dodržiavanie prevádzkové poriadku počas letnej turistickej sezóny 2016 zodpovedá vedúci kúpaliska.